STATUT

S-a cerut certificarea prezentului statut:

 

STATUTUL ASOCIAŢIEI

 ,,LIGA TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI’’

filiala CÂMPIA TURZII

(L.T.C.O.R. filiala CÂMPIA TURZII)

 

Subsemnaţii asociaţi:

 1. CIOCA TUDOR- CĂLIN
 2. CĂLUŞER VASILE
 3. VĂCARIU MARIAN- NICOLAE 
 4. RUSU CRISTINA- AUGUSTA
 5. SELEGEAN ADRIAN-IOAN
 6. FENEŞAN CRISTINA- IOANA
 7. OLTEAN FLORENTINA-MARIA
   

  adoptăm prezentul Statut:

  Cap. I.  Denumirea, sediul, durata şi caracterul asociaţiei

  Art.1 (1) Denumirea asociaţiei este „Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români” filiala Câmpia Turzii, (iniţialele sunt L.T.C.O.R.).

              (2) Asociaţia îi are ca patroni spirituali pe Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.

  Art. 2 L.T.C.O.R. funcţionează în cadrul Bisericii Ortodoxe Române cu binecuvântarea Sfântului Sinod şi are ca preşedinte de onoare, la nivel central, pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar la nivel local, pe ierarhul locului, cu a cărui binecuvântare funcţionează.

  Art. 3 Sediul filialei noastre este în Turda, Str. Lotus, Nr. 38, Bl. A6, Ap. 18.

  Art. 4 L.T.C.O.R are durată nelimitată, funcţionează în cadrul Bisericii Ortodoxe Române cu binecuvântarea Sfântului Sinod şi are caracter creştin, autonom, apolitic şi fără scop lucrativ.

  Art. 5.  La data constituirii, patrimonial L.T.C.O.R. filiala Câmpia Turzii este de 600 RON, destinat realizarii scopului amintit.

  Cap. II. Scopul L.T.C.O.R.

  Art. 6 (1) Scopul asociaţiei noastre este promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe, în duhul filocalic redescoperit de Părintele Dumitru Stăniloae, cu prioritate în rândul tinerilor.

              (2) L.T.C.O.R. urmăreşte, de asemenea, apărarea drepturilor tinerilor şi conştientizarea îndatoririlor acestora pe care le au faţă de Biserică, neam şi familie.

  Cap. III Membrii L.T.C.O.R.

  Art. 7. Asociaţia se compune din următoarele categorii de membrii:

  a)      membrii fondatori;

  b)      membrii titulari;

  c)      membrii activi;

  d)     membrii de onoare;

  e)      membrii asociaţi;

  f)       colaboratori voluntari.

  Art 8. Membrii fondatori ai L.T.C.O.R. sunt persoanele fizice care au semnat actul de constituţie al asociaţiei şi care, cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui.

  Art. 9.  Membii  titulari al L.T.C.O.R. poate fi orice tânăr creştin ortodox, de naţionalitate sau cetăţenie română, care are binecuvântarea preotului duhovnic şi care depune o adeziune scrisă în acest sens.

  Art. 10. Calitatea de membru activ se conferă unui membru L.T.C.O.R. în urma unei activităţi de lungă durată desfăşurată în cadrul filialei, doar de către Comitetul de Conducere.

  Art. 11. (1)  L.T.C.O.R. poate avea şi membri de onoare şi membri asociaţi.

  (2) Calitatea de membru de onoare o poate dobândi orice creştin, la propunerea Adunării Generale locale; aceea de membru asociat o poate dobândi, la propunerea Comitetului de Conducere local, orice creştin ortodox, care se interesează de bunul mers al asociaţiei şi susţine scopul ei.

  (3) Membrii de onoare cât şi membrii asociaţi pot participa la şedinţele ligii fără a avea drept de vot.

  Cap. IV Drepturile şi obligaţiile membrilor L.T.C.O.R. filiala Câmpia Turzii

  Art. 12. Membrii ligii au următorele drepturi

  a)      să respecte prevederile prezentului Statut;

  b)      să respecte actele normative emise de L.T.C.O.R.;

  c)      să respecte rânduielile bisericeşti şi morala creştină;

  d)     să participe la activităţile organizate de Asociaţie;

  e)      să-şi îndeplinească sarcinile atribuite de conducere;

  f)       să aibă o conduită adecvată atât în onteriorul cât şi în exteriorul ligii;

  g)      să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă referitoare la asociaţie;

  h)      să fie infomaţi asupra activităţii ligii;

  Art. 13. Membrii ligii au următorele obligaţii:

  a)      să aleagă şi să fie alesi în organele de conducere, administrative sau de control ale ligii, cu excepţiile prevazute în statut;

  b)      să participe la activităţiile ligii;

  c)      să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociaţiei;

  d)     să beneficieze de informaţiile şi activităţiile ligii;

  e)      să respecte reglementările din Statut şi din Regulamentul de funcţionare al ligii.

  Art. 15.  Comitetul de Conducere local poate aplica unui membru L.T.C.O.R. sancţiuni, care pot merge până la excluderea sa din asociaţie pentru:

  a)      nerespectarea prevederilor prezentului Statut;

  b)      declaraţii importante date în numele L.T.C.O.R., fără a avea acordul conducerii.

  Art. 16. Membrii L.T.C.O.R. nu pot face parte din nici un partid sau mişcare politică. Cei care fac parte dintr-un partid sau mişcare politică pot fi primiţi în L.T.C.O.R. doar în calitate de colaboratori; această calitate poate fi retrasă de către Comitetul de Conducere local pentru aceleaşi motive arătate la Art. 15.

   

  Cap. IV. Filialele L.T.C.O.R.

  Art. 17.  L.T.C.O.R. Câmpia Turzii este o filială a L.T.C.O.R. Bucureşti.

  Art. 18.  (1) L.T.C.O.R. Câmpia Turzii poate înfiinţa departamente ce vor funcţiona pe lângă licee sau alte instituţii (de stat sau particulare). Pentru a se înfiinţa şi funcţiona, departamentele pe licee trebuie să-l aibă ca preşedinte pe unul dintre profesorii de religie ai liceului sau un alt profesor propus de acesta.

              (2) Departamentele funcţionează în baza unui Regulament de ordine interioară, care are acordul Comitetului de Conducere al filialei.

              (3) Adunarea Generală a fiecărui Departament alege Conducerea Departamentului formată din: un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, mandatul încredinţat fiind pe doi ani. Aceştia trebuie să aibă acordul Comitetului de Conducere al filialei.

              (4) Preşedintele Departamentului va putea numi unul sau mai mulţi secretari, în vederea funcţionării operative a Departamentului.

  Art. 19. Înfiinţarea sau dizolvarea unei filiale se poate face numai cu acordul episcopului locului şi al Consiliului Naţional.

  Art. 20. L.T.C.O.R. Câmpia Turzii are personalitate juridică, cu tot ce decurge legal din această calitate.

  Art. 21. Filiala Câmpia Turzii are ca îndrumător un singur preot ales cu acordul episcopului locului.

  Art. 22. Acţiunile importante ale filialei Câmpia Turzii trebuie să aibă acordul episcopului locului sau al preotului îndrumător.

  Cap. V. Conducerea la nivel local

  Art. 23. Filiala L.T.C.O.R. Câmpia Turzii are o conducere proprie, alcătuită dintr-o Adunare Generală şi un Comitet de conducere care se vor constitui conform prevederilor prezentului Statut.

  A. Adunarea Generală locală.

  Art. 24.  Adunarea  Generală locală este alcătuită din toţi membrii titulari ai filialei.

  Art. 25. (1) Adunarea Generală locală este legal constituită, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor titulari ai filialei.

  (2) În cazul în care nu se întruneşte numărul, se va proceda la o nouă convocare, Adunarea Generală astfel constituită fiind validă.

  Art. 26.  Adunarea Generală locală îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, anual şi extraordinare, de câte ori este nevoie.

  Art. 27.  (1) Adunarea Generală locală este convocată de preşedintele filialei, în şedinţe ordinare anuale, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

              (2) În cazul în care, în decursul unui an, preşedintele filialei nu procedează la convocarea Adunării Generale, convocarea acesteia va cădea în sarcina oricărui membru al Comitetului de conducere local.

              (3) În cazuri excepţionale, când Adunarea Generală nu a fost convocată de cel puţin un an, hotărârea convocării acesteia revine ierarhului locului.

  Art. 28. Adunarea Generală locală are următoarele atribuţii:

  1. Stabileşte liniile directoare de acţiune;
  2. Alege sau revocă Comitetul de Conducere local;
  3. Alege membrii de onoare. Aceştia pot participa la şedinţele Adunării Generale dar nu pot vota.

   

  B. Comitetul de Conducere local.

  Art. 29. Filiala L.T.C.O.R. Câmpia Turzii este condusă de Comitetul de Conducere local format din 1 preşedinte; 2 vicepreşedinţi; 1 consilier pentru probleme interne; 1 consilier pe probleme externe; un casier;un secretar.

              Filiala poate avea, la propunerea Adunării Generale, chiar trei vicepreşedinţi, dacă se consideră necesar acest lucru.

  Art.30. (1) Membrii Comitetului de Conducere local sunt aleşi de către Adunarea Generală locală, dintre membrii titulari, mandatul încredinţat fiind de doi ani.

              (2) Alegerea acestora se va face respectând următoarele:

  a)      se va amenaja un spaţiu special pentru alegeri;

  b)      se va crea o Comisie de alegeri alcătuită din: 1 preşedinte; 2 membri de încredere; 1 secretar. Aceştia pot fi şi ei propuşi pentru Comitetul de Conducere local;

  c)      preşedintele de alegeri are dreptul de a valida sau nu voturile în caz de necesitate;

  d)     membrii Comitetului de Conducere local sunt aleşi în următoarea ordine: preşedinte; vicepreşedinţi;  consilier pentru probleme interne; consilier pe probleme externe;  casier; secretar;

  e)      persoană poate fi aleasă în funcţia de preşedinte un număr nelimitat de mandate însă acea persoană trebuie să aibă cel mult 35 de ani în momentul alegerii;

  f)       pentru ca votarea să fie validă, preşedintele propus va trebui să întrunească un număr de voturi egal cu jumătate plus unu din totalul numărului de votanţi iar ceilalţi membri un număr majoritar de voturi.

              (3) În cazul în care un membru al Comitetului de Conducre nu poate să-şi mai exercite funcţia administrativă, îşi va depune demisia, iar în timp util se organiza un nou tur de alegeri pentru funcţia care a rămas vacantă, respectând procedura alegerilor.

              (4) În cazul în care un membru  din Comitetul de Conducere nu-şi mai exercită îndatoririle, ceasta poate să-şi piardă funcţia, dacă ceilalţi membri solicită acest lucru.

  Art. 31. (1) Un membru L.T.C.O.R. poate ocupa o funcţie în organele de conducere, la nivel local, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

  a)      este membru titular;

  b)      are titlul de „membru activ” ;

  c)      are în prealabil binecuvântarea scrisă a preotului duhovnic;

  d)     nu are funcţie de conducere într-un alt ONG.

   

  (2) După alegeri, membrii Comitetului de Conducere se vor prezenta ierarhului locului spre a primi binecuvântarea acestuia.

  Art. 32.  Atribuţiile membrilor Comitetului de Conducere local sunt următoarele:

   (1) Preşedintele Comitetului de Conducere local:

  a)      împreună cu vicepreşedinţii reprezintă  L.T.C.O.R.-ul local în faţa autorităţilor bisericeşti şi de stat;

  b)      prezidează şedinţele Adunării Generale;

  c)      numeşte şi revocă responsabili pe diferite secţiuni de activitate ale filialei;

  d)     deleagă reprezentanţi la Consfătuirea Naţională şi la alte întruniri sau activităţi;

  e)      în cazuri de urgenţă, ia decizii în concordanţă cu scopurile şi interesele asociaţiei, în colaborare cu cel puţin un membru din Comitetul de Conducere, hotărâri ce vor fi prezentate membrilor Comitetului de Conducere;

  f)       prezidează / conduce serile duhovniceşti.

  g)      supraveghează buna desfăşurare a activităţiilor fiecărui departament prin coordonatorii acestora şi informează Comitetul de Conducere despre activitatea în ansamblu a asociaţiei;

  h)      veghează la buna desfăşurare a activităţii asociaţiei;

  i)        se ocupă cu îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii organizaţiei.

  (2) Vicepreşedintele 1:

  a)      înlocuiesc preşedintele în caz de absenţă a acestuia;

  b)      se ocupă cu buna organizare a serilor duhovniceşti;

  c)      se ocupă de coordonarea posibilelor proiecte;

  d)     în colaborare cu vicepreşedintele 2 va asigura din punct de vedere material activităţile propuse;

  e)      aranjează spaţiul pentru întâlnirile organizaţiei noastre (săptămânale, privegheri) în colaborare cu consilierul pentru probleme interne;

  f)       supraveghează şi coordonează departamentul/ departamentele care îi sunt date în subordine;

  g)      informează comitetul cu privire la activitatea în ansamblu a departamentelor.

  (3) Vicepreşedintele 2:

  a)      în lipsa Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui 1 conduce toate celelalte activităţi ale asociaţiei;

  b)     supraveghează şi coordonează departamentul/ departamentele care îi sunt date în subordine;

  c)      informează comitetul cu privire la activitatea în ansablu a departamentelor.

   

  (4) Consilierul pentru probleme interne:

  a)      se ocupă de redactarea afişelor, fluturaşilor de hârtie, posterelor necesare pentru activităţile şi proiectelor propuse;

  b)      se ocupă de organizarea de tabere creştine, pelerinaje, conferinţe, editare de reviste, pliante, broşuri şi alte materiale informative, diverse activităţi de voluntariat, realizarea de programe proprii şi colaborări cu instituţii educaţionale şi diverse ONG-uri, pentru combaterea unor vicii cu consecinţe negative asupra tinerilor (droguri, alcool, violenţă, etc.).

  c)      verifică şi răspunde la mesajele primite prin poşta electronică şi va face cunoscut textul mesajelor celorlaţi membrii; mesajele trimise din partea filialei vor purta semnătura acestuia.

   

   

  (5) Consilierul pentru probleme externe:

  a)      hotărăşte asupra cooptării, asocierii sau afilierii asociaţiei la alte organizaţii din ţară şi din străinătate, cu binecuvântarea ierarhului locului;

  b)      dezbate probleme de interes naţional, schimb de experienţă, organizarea unor activităţi comune, etc.

  c)      se ocupă cu cooptarea, asocierea  sau afilierea la astfel de organizaţii ce se face la nivel naţional, cu acordul Consfătuirii Naţionale şi al Preşedintelui de onoare al L.T.C.O.R.

  d)     se va implica în viaţa pastoral misionară a parohiilor şi eparhiilor  prin încurajarea dialogului între credinţă şi cultură, prin promovarea valorilor morale creştine prin depistarea şi ajutorarea celor lipsiţi etc. precum şi înfiinţarea de aşezăminte de ocrotire sociale şi a cantinelor sociale, etc.;

  e)      va colabora cu Consilierul pentru probleme interne pentru organizarea pelerinajelor.

   

  (6) Casierul:

  a)      administrează veniturile financiare ale organizaţiei;

  b)      are dreptul să refuze folosirea veniturilor în anumite scopuri pe care le consideră nepotrivite;

  c)      arhivează şi se ocupă de documentele financiare ale organizaţiei.

   

   

  (7) Secretarul:

  a)      întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale şi anuale cu activitatea organizaţiei;

  b)      menţine jurnalul organizaţiei;

  c)      întocmeşte procese verbale ale şedinţelor Comitetului de Conducere, Consiliului de Coordonare şi Adunării Generale; în consultare cu Preşedintele, alcătuieşte ordinea de zi a discuţiilor din cadrul Comitetului de Conducere/ Consiliului de Coordonare, sintetizează hotărârile luate, acţiuni pentru săptămâna în curs şi viitoare, urmând a le nota procesul verbal;

  d)     întocmeşte baza de date a secretariatului (adrese, numere de telefon, etc. ), la care vor contribui toţi membrii Comitetului de Conducere în funcţie de contribuţiile prevăzute în statut;

  e)      alcătuieşte agenda de date personale ale membrilor asociaţiei;

  f)       arhivează documentele organizaţiei; după 6 luni acestea intră în patrimoniul bibliotecii;

  g)      tehnoredactează toate actele ligii şi le înregistrează în registrele corespunzătoare.

  (8) Biblioteca

   (persoana care răspunde de biblioteca va respecta următoatrele):

  a)      se ocupă de buna funcţionare a bibliotecii (achiziţionarea şi înregistrarea cărţilor, revistelor, înregistrarea împrumuturilor, recuperarea cărţilor sau a taxelor de daună în cazul pierderii acestora);

  b)      se ocupă de mărirea bibliotecii prin donaţii sau achiziţii de carte, cât se poate de des;

  c)      lunar face reinventarierea volumelor, pentru a stabili eventualele neînapoieri de către membrii;

  d)     urmăreşte evoluţia bibliotecii;

  e)      pune la dispoziţia doritorilor, bibliografie tematică;

  f)        comunică eventualele probleme care apar, doar coordonatorului Departamentului Cultural sau în lipsa acestuia,  oricărui membru din Comitetul de Conducere.

  g)      răspunde de lipsa oricărui volum din bibliotecă înaintea Preşedintelui;

  h)      are în grijă şi îmbogăţirea albumului asociaţiei.

  Art. 33.  Activitatea L.T.C.O.R. filiala Câmpia Turzii se poate desfăşura pe departamente.

  (1) Departamentul CULTURĂ – activităţi culturale, spectacole, concursuri, dansuri tradiţionale

  (persoana care răspunde de acest departament va respecta următorele):

  a)      coordonează departamentul Cltural;

  b)      supraveghează buna desfăşurare a activităţii departamentului;

  c)      numeşte membrii responsabili, cu acceptul Comitetului de Conducere şi informează comitetul cu privire la activitatea acestuia.

  (2) Departamentul VIDEO(AUDIO)TECĂ:

     (persoana care răspunde de videotecă va respecta următoatrele):

  a)      menţine ordinea şi curăţenia în locul în care sunt depuse casetele video/audio, cabluri, microfoane, având totodată o evidenţă clară a acestora;

  b)      realizează proces-verbal membrilor care solicită închiriere de casete pe o dată prestabilită iar în caz de

  neînapoiere va face adresă oficială persoanei în cauză;

  c)      deteriorarea casetelor va implica plata la un preţ triplu sau înlocuirea acesteia cu una identică;

  d)     nu are voie să dea spre închiriere matriţele;

  e)      aduce la cunoştinţă coordonatorului Departamentului Cultural, eventualele probleme apărute în cadrul acestui sector;

  f)       la cererea şefului de departament are obligaţia de a prezenta raport cu tot ce s-a realizat în cadrul acestui sector; nu are voie să închirieze cheia spaţiului în care sunt păstrate bunurile video(audio)tecii decât în cazuri speciale, cu aprobarea unui membru din Comuitetul de Conducere.

  3) Departamentul ATELIER de icoane, sculptură şi pictură:

  (persoana care răspunde de videotecă va respecta următoatrele):

  a)      este numit de către Comitetul de Conducere,

  b)      răspunde de respectarea normelor de protecţie a muncii,

  c)      coordonează activitatea prestată în cadrul atelierului de către lucrători,

  d)     semnează şi respectă angajamentul.

  (4) Departamentul RELAŢII CU FILIALELE:

  (persoana care răspunde de acest departament):

  a)      coordoneză  departamentul;

  b)      ţine legătura cu celelalte filiale A.S.C.O.R./ L.T.C.O.R. în legătură cu activităţiile ce vor avea loc în filială;

  c)      anunţă Comitetul de Conducere toate mesajele receptate iar în consultare cu secretarul alcătuieşte mesajele care ulterior vor fi trimise celorlalte filiale.

   

  Cap. VI. Fondurile băneşti

  Art.34.  Fondurile băneşti ale L.T.C.O.R.  se realizează din următoarele surse:

  a)      cotizaţii benevole;

  b)      donaţii şi subvenţii din partea unor persoane fizice sau juridice;

  c)      difuzarea şi editarea de revistă, desfacerea de cărţi cu caracter creştin, materiale audio şi video cu muzică religioasă şi conferinţe, afişe şi lucrări de artă creştină, a altor obiecte bisericeşti etc.

  Art. 35. În vederea realizării unor venituri în filialele L.T.C.O.R. se pot presta diferite servicii (precum ar fi înregistrarea de materiale audio şi video cu caracter creştin sau lipirea de litografii), se pot înfiinţa şi deţine mici ateliere de producţie potrivit legilor în vigoare (precum ar fi atelier de icoane), precum şi unităţi de desfacere (de exemplu librării).

  Art. 36. Veniturile şi bunurile L.T.C.O.R. constituie patrimoniul său colectiv şi se utilizează conform hotărârilor luate de conducerea sa, potrivit scopului propus şi prevederilor legale în vigoare.

  Cap.VII. Dizolvarea şi lichidarea

  Art. 37. (1) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se vor putea efectua în toate cazurile prevăzute de O.G. nr. 26/2000.

  (2) În cazul dizolvării şi lichidării L.T.C.O.R. Câmpia Turzii întreg patrimoniul trece în proprietatea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Câmpia Turzii.

   

  Cap. VIII. Dispoziţii finale

  Art. 38. Prezentul Statut a fost aprobat de membrii fondatori participanţi la Adunarea Generală de constituire a Asociaţiei ,,LIGA TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI, filiala Câmpia Turzii semnatari ai Actului Constitutiv.

  Art. 39. Activitatea în cadrul filialei L.T.C.O.R. Câmpia Turzii se poate desfăşura cu personal salariat sau cu colaboratori.

  Art. 40.  (1) Modificările aduse STATUTULUI L.T.C.O.R. Câmpia Turzii trebuie să aibă acordul Comitetului de Conducere local.

  (2) Orice act normativ ori modificări la prezentul statut vor putea fi aprobate ce către Comitetul de Conducere local dacă vor fi prezenţi jumătate plus unu din totalul de membri ai Comitetului.

  Art. 41. Se recomandă ca anual, în sâmbăta sau duminica cea mai apropiată de data de 4 octombrie, fiecare filială să organizeze o slujbă de pomenire a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae. Cu această ocazie se poate desfăşura o întâlnire între vechii şi noii membri L.T.C.O.R.

  Art. 42. Prevederile prezentului statut se completează în tot ceea ce nu este expres prevăzut în cuprinsul lui, cu dispoziţiile O.G. nr. 26 din 31 ianuarie 2000 şi ale altor acte normative în vigoare.

  Art. 43. Pentru îndeplinirea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice au fost mandataţi :

  1. Cioca Tudor- Călin, cetaţean român, posesor al cărţii de identitate seria KX, nr. 047693 domiciliat în municipiul Câmpia Turzii, strada Piaţa Mihai Viteazul, nr. 1, bl. D, sc. A, apr. 4, jud. Cluj, CNP 1851031124609;
  2. FENEŞAN CRISTINA- IOANA, cetăţean român, posesor al cărtâţii de identitate seria KX, nr. 229451, domiciliat în municipiul Turda, str. Lotus, nr. 52, bl. E1, sc. A, apr.15, jud. Cluj, CNP 2780605126191.

   

  Redactat şi certificat de către  avocat SPATARIU ADRIAN-PETRICA, din Baroul Cluj, azi, data certificării, în 6 (saşe exemplare) din care 5 (cinci) s-au eliberat parţilor.

   

  Preşedinte:

  Cioca Tudor- Călin

  Vicepreşedinte 1:                                                                    Vicepreşedinte 2:

      Căluşer Vasile 
  Văcariu Marian Nicolae                                                                          
  Consilier pentru probleme interne:                       
  Consilier pentru probleme externe:

  Rusu Cristina- Augusta                                                         Selegean Adrian-Ioan

  Casier:                                                                                Secretar:

  Feneşan Cristina- Ioana                                                            Oltean Florentina- Maria

  Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s